Gudden Owend Léiw Fësch,🐟
Bei dem „Schlo den Fësch“ gouf sech an verschiddenen Disziplinnen gebattelt.
Et war eis Summer Editioun an dofir Open Air am Park an konnten sou vum gudden wieder profitéieren. ☀️
Fir dat ganzt nach emol Revue passéieren ze loossen, kenn der iech hei d’Fotoen ukucken:📸