Beim Rallye 🏙 ass et lëscht Woch fir eis Erstien duerch Lautern gaangen, wou sie hir Fäegkeeten 🧠 ob verschidden Statiounen ënner Beweis stellen missten. Gewënner sinn natierlech net mat eidelen Hänn Heem gaangen an kruten am Witches fir hiert Geschéck e Meter Béier 🍻.