Um Grillstammdësch, den 17. Juli, hunn mir gutt Giess an Gedronk an konnten vum Unialldaag bessi Ofschalten.🍻🌭
Eng Partie Beerpong duerft natierlech och net feelen.