Bei eiser Chrëschtfeier lëscht Woch ass den LSK 🐟 am TwentyOne zesummen komm an huet Joer an 80m Héicht bei eenzegaarteger Atmosphäre auskléngen gelooss. Dono ass et gemeinsam an d’Nuetsliewen vun Lautern gaangen, am Schorlegewitter 🍷 ass dann bis Moies gutt gefeiert ginn.