Studium zu Lautern

Op dëser Säit fannt Der all informatiounen iwwer den Studium zu Lautern. Vum raussichen vum gëéjenten Studium, d’Fannen vun enger Buut an den Transport vun Lëtzebuerg op Lautern an rem Heem.

Ingénieuren, déi zu Lautern hieren Studium gemeet hunn, sinn zu Lëtzebuerg gudd ungesinn. Daat kann een bei der Bekanntschaft mat den Memberen vum ALSK feststellen. Ët ginn am Moment och genuch Studenten zu Lautern déi een Ingénieur maachen. Lauterner Studenten sinn och déi zweethéifigst Studeneten an der ANEIL.
Mä ët muss och keen Ingénieur sinn. Mathematik op der TU Kaiserslautern ass an den Rankingen an déitschen Fachzäitschreften ëmmer fiirbei. Mä ët ginn nach vill weidder Studiumen, déi neicht mat engem Ingénieur zedinn hunn. Ronnderem Lautern sinn eng sëlichen industriel Betrieber (OPEL, Freudenberg, …) an international Betrieber (John Deere, VW, BMW, …) hunn hier Forschungszentren zu Lautern, déi ènk mat der Uni zusummen schaffen.

tu-kl-rgbI
Technisch Universitéit Kaiserslautern
(TU Kaiserslautern)

 Den Studium ass op der TU, wéi den Numm et schon seet, technisch orientéiert. Daat heescht och wann een nit fir Ingénieur studéiert, z.B. Mathé, Artchitektur, Bio, …, huet een puer technisch Nierwenfächer, déi een sech normalerweis kann raussichen.

FH-Logoi
i
i
Fachhochschule Kaiserslautern
(FH Kaiserslautern)

Den Studium op der HS ass méi praktisch orientéiert, weéi dén op der TU. D’Mathé op der HS ass och méi op d’Unwendung ausgeluecht. D’HS ass op zwou Plaatzen zu Lautern, een mol zu Pirmasens an een mol zu Zweebrécken. D’HS ass genau daat richtegt, wann een vun enger Technicien kënnt.