Flammkucheniessen

aEng weider Aktivitéit am Joer ass d’Flammkuchiessen. Hei zu Lautern am “Flammkuche”, op Ludwigstraße 40, kann een beim “All U Can Eat” all Zort vun Flammkuchen iesen. Een lechtegen Owend, bei dem gepootert an gutt gies gëtt.